Rychlý kontakt

Natankujeme ti za litr!

Ano - je to přesně tak! Přijďte k našemu stánku na festivalu Benáská! A zapojte se do naší soutěže. Máme pro Vás připravené 4 obrázky z různých situací na silnicích. Po vyplnění správných odpovědí se zapojíte do slosování právě o natankování pohonných hmot v hodnotě 1.000,-!

Federal Cars - Soutěž o natankování za 1.000,- pouze na Benátské 2019!

Pravidla soutěže jsou soutěžícímu k dispozici u obsluhy stánku pořadatele soutěže a na webových stránkách www.peu.federalcars.cz/leto2019 a na Facebooku pořadatele https://esla.facebook.com/pg/federalcars.peugeot/posts/ 

Soutěžící svým podpisem potvrzuje, že splňuje jednu z podmínek účasti v soutěži a uděluje tímto pořadateli soutěže souhlas se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů ve smyslu platné legislativy, a to zejména pro účely zasílání obchodních nabídek. Poskytnuté údaje budou zpracovány do odvolání souhlasu (zasláním e-mailu na adresu gdpr@federalcars.cz), nejpozději však do uplynutí 5 let ode dne poskytnutí souhlasu. Bližší informace ke zpracování poskytnutých údajů jsou uvedeny v pravidlech soutěže.

Pozn. pravidla soutěže Natankujeme ti za litr! Ke stažení níže

Podmínky soutěže podrobně

PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE „Natankujeme ti za litr!“

Tento dokument je vydáván za účelem úpravy podmínek a pravidel spotřebitelské soutěže s názvem Natankujeme ti za litr! („pravidla“). Pravidla jsou dostupná v tištěné podobě na promo stánku pořadatele, na www.peu.federalcars.cz/leto2019 a na Facebooku pořadatele https://esla.facebook.com/pg/federalcars.peugeot/posts/. Originál pravidel je uložen na adrese sídla pořadatele a je také k nahlédnutí přímo na stánku FEDERAL CARS v průběhu konání festivalu Benátská!

Tato pravidla představují jediné a závazné vymezení pravidel výše uvedené soutěže.

1.        POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost FEDERAL CARS s.r.o., IČ: 00671843, se sídlem Doubská 424, Liberec XXIII-Doubí, 463 12 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, v oddílu C, vložce 104 („pořadatel“).

 

2.        TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

2.1     Soutěž bude probíhat v termínu od 25. července 2019 do 28. července 2019 (včetně).

2.2     Soutěž se uskuteční v prostorách promo stánku pořadatele, umístěného v místě konání hudebního festivalu Benátská!, tj. v areálu Vesec u Liberce.

2.3     Možnost účastnit se soutěže je vázána na přítomnost personálu promo stánku. Personál stánku lze identifikovat podle modrého trička s bílým logem pořadatele, případně kšiltovky ve stejném provedení.

 

3.        ÚČAST V SOUTĚŽI

3.1     Soutěže se mohou účastnit všechny fyzické osoby, které dosáhly 18 let a mají zájem účastnit se soutěže („soutěžící“).

3.2     Podmínkou účasti v soutěži je (i) udělení souhlasu soutěžícího se zpracováním jeho osobních údajů (viz. čl. 5 těchto pravidel), (ii) vyplnění Soutěžního testu a (iii) předání vyplněného testu personálu stánku.

3.3     Každý soutěžící se může účastnit v soutěži pouze jednou.

3.4     Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže Soutěžní testy (i) vyplněné stejnou osobou (tj. osobou stejného jména a příjmení), (ii) u nichž bude uvedeno jiné jméno a příjmení ale totožná e-mailová adresa, (iii) v nichž bude uvedena neplatná e-mailová adresa, (iv) v nichž nebude udělen souhlas se zpracováním osobních údajů (tj. nebude vyplněno datum a podpis soutěžícího).   

 

4.        VÝHRA A JEJÍ PŘEVZETÍ

4.1     Každý soutěžící, který (i) splní podmínky účasti v soutěži (viz. čl. 3.2) a bude tyto podmínky splňovat rovněž v den losování a (ii) odpoví správně na otázky v jím vyplněném Soutěžním testu, bude mít možnost vyhrát natankování paliva dle své volby v celkové hodnotě 1 000 Kč.

4.2     Výhra bude poskytnuta 1 vylosovanému soutěžícímu, který v den převzetí výhry splňuje podmínky účasti v soutěži, zejm. je dán jeho platný souhlas se zpracováním osobních údajů („výherce“). Výhru nelze bez souhlasu pořadatele převést na jinou osobu.

4.3     Výherce bude určen na základě losování, které se uskuteční v týdnu od 29.července 2019 do 2. srpna 2019.

4.4     Do losování budou zařazeni soutěžící, kteří splňují podmínky uvedené v čl. 4.1 těchto pravidel.

4.5     Losování bude provedeno neveřejně, tajně, v přítomnosti a za dozoru statutárních orgánů pořadatele. Kromě jednoho výherce budou vylosování i dva náhradníci (v pořadí první náhradník a druhý náhradník).

4.6     O výhře bude soutěžící informován prostřednictvím e-mailu, který soutěžící uvedl na Soutěžním testu. Za správnost uvedeného e-mailu odpovídá soutěžící. Jméno výherce nebude pořadatel zveřejňovat.

4.7     Výhru (natankování pohonných hmot v hodnotě 1000 Kč) si soutěžící může osobně vyzvednout do 3 týdnů od zaslání vyrozumění (e-mailu) pořadatele, na adrese Doubská 424, Liberec XXIII-Doubí, 463 12 Liberec, v show-roomu značky Peugeot, kde svůj záměr převzít si výhru sdělí přítomnému personálu.

4.8     Na vyžádání personálu pořadatele je soutěžící povinen prokázat předložením občanského průkazu svoji totožnost. V případě, že se nebude shodovat jméno a příjmení uvedené na Soutěžním testu s identifikačními údaji osoby uplatňující nárok na výhru, má personál pořadatele právo poskytnutí výhry odmítnout.

4.9     Výhru nelze poskytnout jiným způsobem, než jednorázovým natankováním zvoleného paliva do přistaveného vozidla (nelze čerpat do kanystrů, po částech apod.).  

4.10  V případě, že (i) si výherce nevyzvedne výhru ve stanoveném termínu (viz. čl. 4.7 pravidel) nebo (ii) výherce nesplní podmínky práva na výhru (viz. čl. 4.2 a 4.8 pravidel), ztrácí výherce právo na výhru a toto právo náleží prvnímu náhradníkovi. Pro uplatnění práva na výhru prvním náhradníkem platí výše uvedená pravidla. V případě, že nastanou okolnosti uvedené v tomto článku i na straně prvního náhradníka, přechází výhra na druhého náhradníka.    

 

5.        SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1     V rámci komunikace s personálem stánku, seznámením se s obsahem těchto pravidel jakož i v rámci vyplnění Soutěžního testu, byl (bude) soutěžící seznámen s tím, že podmínkou jeho účasti v soutěži je udělení platného souhlasu se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR).

5.2     Zpracovatelem ve smyslu GDPR se rozumí pořadatel. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude prováděno výlučně pořadatelem.

5.3     Souhlas soutěžícího je udělen ke zpracování poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno a příjemní a e-mail, který soutěžící poskytne pořadateli v rámci vyplnění Soutěžního testu („poskytnuté údaje“). Souhlas soutěžícího se zpracováním poskytnutých osobních údajů je udělen v rámci Soutěžního testu.

5.4     Poskytnuté údaje jsou pořadatelem zpracovávány za účelem: (i) zasílání obchodních nabídek, např. obchodních, servisních a zákaznických akcí, akcí pro fanoušky a příznivce, zákaznických soutěží, přítomnosti pořadatele na veletrzích nebo v rámci jiných akcí a/nebo (ii) pro účely zasílání obecných informací o prodejních a/nebo servisních kampaních, informací od obchodních partnerů, kteří nabízejí služby/produkty v souvislosti s užíváním nových/ojetých vozidel nebo v souvislosti s kampaněmi jednotlivých subdodavatelů pořadatele.  

5.5     Poskytnuté údaje budou pořadatelem zpracovávány po dobu 5 let od jejich poskytnutí, případně do doručení odvolání souhlasu soutěžícího se zpracováním osobních údajů.

5.6     Soutěžící je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním poskytnutých údajů a to zasláním e-mailu na adresu gdpr@federalcars.cz nebo písemně na adrese FEDERAL CARS holding, Ochrana osobních údajů, Doubská 424, 460 01 Liberec. Soutěžící tím však může ztratit právo účastnit se soutěže, případně právo na výhru.

5.7     Soutěžící má právo (i) vzít souhlas se zpracováním poskytnutých údajů kdykoli zpět, (ii) požadovat po pořadateli informaci, jaké osobní údaje o něm zpracovává, (iii) požadovat po pořadateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, (iv) vyžádat si u pořadatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, (v) požadovat po pořadateli výmaz těchto osobních údajů, a (vi) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na pořadatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

6.        ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1     Svou účastí ve hře (tj. vyplněním a odevzdáním vyplněného Soutěžního testu personálu stánku) vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

6.2     Pořadatel je oprávněn změnit pravidla s tím, že aktuální verze pravidel bude přístupná na místech uvedených v úvodní části těchto pravidel. Případné změny budou provedeny pouze na základě vážných důvodů při šetření zájmů soutěžících.

6.3     V případě jakékoli nejasnosti či pochybnosti stran výše uvedených pravidel na straně soutěžícího, je soutěžící oprávněn obrátit se s dotazem na personál promo stánku, případně svůj dotaz zaslat na e-mail mbraunova@federalcars.cz

6.4     Tato pravidla se řídí platnými právními předpisy České republiky.

 V Liberci dne: 22.7.2019                                                                           

 

Newsletter