Rychlý kontakt
Soutěže-pravidla

Soutěže-pravidla

Pravidla soutěže o knihu 1983 Vojtěch-Enge na facebookových profilech společností FEDERAL CARS, s.r.o., FEDERAL CARS Liberec, s.r.o. a FEDERAL CARS Hodkovická, s.r.o.

i1983_vojtech_enge_9788027603350.jpg

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost FEDERAL CARS, s.r.o., IČ: 00671843, se sídlem Doubská 424, 46312 Liberec (dále jen pořadatel).

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v termínu od 1. srpvna 2022 do odvolání.

Soutěž probíhá na sociální síti Facebook – profily společnosti Federal Cars - Honda, Mazda, Peugeot a Volvo. Tato pravidla upravují podmínky soutěže pro soutěžící s bydlištěm na území České republiky.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník“ soutěže). Osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit soutěže pouze s výslovným souhlasem jejich zákonných zástupců.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Dále osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném vztahu k zaměstnanci nájemní jednotky, ke které se daná soutěž vztahuje a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

Každý soutěžící se může zúčastnit během roku každé soutěže, v každé jediné však může soutěžit pouze 1x.

Soutěžící musí mít minimálně 20 přátel. Ze soutěže jsou vyloučeny fejkové profily založené za účelem soutěžení na FB.

Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/promotions_guidelines.php.

Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu pořadatele soutěže.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE/HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

V rámci stanoveného data budou na zdi facebooku pravidelně zveřejňovány soutěžní otázky, které budou souviset s jednotlivými značkami skupiny FEDERAL CARS. Odpovědi se zapisují do komentářů pod příspěvek.

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky a svou odpověď napíše pod status se soutěžní otázkou. Účastí v soutěži uživatel (dále jen „soutěžící“) potvrzuje, že souhlasí s tím, aby pořadatel a organizátor užil informace, které má soutěžící uvedené ve svém facebookovém profilu, především pak jméno a příjmení.

Každý soutěžící musí být schopen prokázat autenticitu svého profilu. Neakceptujeme profily s přezdívkami. Vždy musí souhlasit jméno soutěžícího se jménem v OP.

FOTOSOUTĚŽE

V případě fotosoutěží na našem profilu neakceptujeme a zároveň ze soutěže vyloučíme příspěvky s vygenerovanými fejkovými lajky. O vítězi v konečné fázi vždy rozhodují pořadatelé, popřípadě porota k tomu určená.

5. VÝHERCI

Výherci budou vybráni z uživatelů, kteří na soutěžní otázku odpovědí správně a během stanoveného soutěžního limitu, který bude zveřejněn s každou položenou soutěžní otázkou. V případě tipovacích otázek pak vybereme soutěžící s odpovědí nejpřesnější správnému výsledku (v případě shody budou odměněni všichni správně tipující soutěžící)

Výherci budou vybíráni dle následujících variant č.:

 • správná odpověď (správné odpovědi) na vědomostní otázka/y + současně nejbližších 10 odpovědí u tipovací otázky (tato metoda bude použita pro soutěž o knihu 1983 Vojtěch-Enge)
 • První nejrychlejší
 • Prvních X nejrychlejších
 • Odpověď s nejpřesnějším údajem blíží se správné odpovědi (tzv. tipovací otázka)
 • Jeden výherce dle následujícího vzorce
  (X:7)*5 (přičemž X představuje počet správných odpovědí pod příspěvkem).
 • Více výherců dle následujícího vzorce
  1. Výherce X:5 (přičemž X představuje počet správných odpovědí pod příspěvkem).
  2. Výherce (X:5)*2 (přičemž X představuje počet správných odpovědí pod příspěvkem).
  3. Výherce (X:5)*3 (přičemž X představuje počet správných odpovědí pod příspěvkem).
  4. Xtý výherci budou určeni pomocí stejného vzorce, tedy (X:5)*Y (přičemž X představuje počet správných odpovědí pod příspěvkem a Y pořadí výherce, kterého bude potřeba určit)
 • správná odpověď (správné odpovědi) na vědomostní otázka/y + současně nejbližších 10 odpovědí u tipovací otázky

Odpovědi budou při výběru řazeny dle času vložení a to od nejstarších po nejnovější. Poté bude aplikován vzorec č. 1, 2, 3 nebo 4 (varianta výběru vítěze bude stanovena u každé otázky zvlášť).

Příklady výběru vítěze:

Varianta č. 1 – Vyhrává první správná odpověď vložena do komentářů pod příspěvkem

Varianta č. 2 – Vyhrává prvních X nejrychlejších správných odpovědí, přičemž X (počet výherců) bude vždy stanoveno u soutěžní otázky

Varianta č. 3 - Pod příspěvkem se sejde 50 správných odpovědí. Tedy (50/7)*5 = 35,71. Výhercem se tedy stává ten, kdo odpověděl správně jako 35. soutěžící v pořadí.

Varianta č. 4 - Pod příspěvkem se sejde 50 správných odpovědí. Tedy 50/10 = 5.

Prvním výhercem se tedy stává ten, kdo odpověděl správně jako 5. soutěžící v pořadí.

Druhým výhercem se stává ten, kdo odpověděl správně jako 10. soutěžící v pořadí.

Třetím výhercem se stává ten, kdo odpověděl správně jako 15. soutěžící v pořadí.

V případě více výherců se aplikuje stále stejný vzorec, mění se pouze číslo, kterým se násobí a to dle potřebného počtu výherců.

V případě, že nikdo neodpoví správně, nebude cena udělena.

6. VÝHRY

Výhry stanovuje pořadatel a budou oznámeny spolu se soutěžní otázkou. Výhry výhercům věnuje společnost uvedená u zadání soutěže.

Pro soutěž "1983 Vojtěch-Enge" je výhrou kniha moderátora a fotografa Martina Straky: 1983 Vojtěch-Enge v hodnotě 499 Kč (ISBN 978-80-276-0335-0)

7. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ

Výherce bude po ukončení soutěže zveřejněn v komentářích pod soutěžní otázkou a to organizátorem soutěže.

8. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Výherci do nadcházejících pěti pracovních dní (ode dne vyhlášení výherců) napíše do soukromé zprávy příslušného FB profilu (Honda, Mazda, Peugeot nebo Volvo, na kterém byla soutěž vyhllášena), kde bude domluven termín předání výhry. Výhry není možné zasílat poštou ani jinou dopravou, výhry lze vyzvednout pouze osobně na showroomech značek Honda, Mazda, Peugeot či Volvo v Liberci a to dle domluvy s pořadatelem FEDERAL CARS. Výhry, které si výherci nebudou osobně moci převzít ani zajistit jejich převzetí jinou osobou, propadají ve prospěch pořadatele. Základní lhůta na převzetí výhry činí 30 dní. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel. Výhry účastníků, které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatelů nebo organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch pořadatele.

Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

9. OSOBNÍ ÚDAJE

Soutěžící souhlasí se zpracováním údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová a korespondenční adresa pořadatelem a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu.

10. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebook stránckách pořadatele.

Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play.

V případě, že bude zjištěno, že jeden uživatel soutěžil z více různých facebookových profilů, bude on a všechny jeho odpovědi bez možnosti odvolání vyloučen ze soutěže.

Organizátor/pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sociální sítě Facebook).

Organizátor/pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech organizátora a pořadatele soutěže.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

V Liberci dne 1. 8. 2022

Tato akce není žádnou cestou sponzorovaná, potvrzená nebo spravovaná ani asociovaná se společností Meta (provozovatelem sítě Facebook). Účastí v soutěži berete na vědomí, že poskytujete informace společnostem skupiny FEDERAL CARS, a nikoliv Facebooku. Tyto informace budou použity pouze pro oznámení výhry, zaslání novinek a exkluzivních nabídek od společností skupiny FEDERAL CARS. Tyto informace nebudou poskytnuty žádné třetí straně.